Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu​

 • V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek hanka-malachovska.webnode.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.

 • Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 • Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobuji i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 • Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu

 2. Správce osobních údajů - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

 3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů - kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Mgr. Hana Malachovská, IČ: 03089932, se sídlem Červené Vrchy 710, Hrušovany u Brna, 66462 (dále jen "Správce")

kontaktní e-mail: ja@hankamalachovska.cz, kontaktní telefon: +420724706161

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

​Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů", nebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

​1. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), cookies, informace o službách, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, a případných živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

​2. Zvláštní kategorie osobních údajů ("citlivé" osobní údaje), které zpracovávám:

Moji klienti na on-line i osobních lekcích či seminářích mi občas sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu. Tyto údaje nijak nezaznamenávám.

​IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

​Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných a koupených službách.

​Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

​K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

​2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

​Abych dostála povinnostem vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

​3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

​Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:​

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.​

 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v emailu uvedený. Pokud bych pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.​

 • Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svou databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o mých novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze "zasílání novinek". Stejně tak, když mi pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu "objednáno" a po zaplacení do seznamu "zaplaceno" a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto "třídění" údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně "specializovaně", pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

​Pokud nejste zatím mým klientem, budu vám zasílat svou nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu).

​Jen s vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace svých služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z mnou pořádaných živých akcí.

​Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

​V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

​Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

​VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

​Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

​B. Právo na opravu osobních údajů

​Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

​C. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

​D. Právo na omezení zpracování

​V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

​E. Právo na přenositelnost údajů

​Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

​F. Právo vznést námitku

​V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

​G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

​Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

​V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mne, můžete mně kontaktovat na e-mailu ja@hankamalachovska.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI.

​Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

​Toto znění je účinné od 05.01.2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!